NFL, JUTH FC V GATEWAY FC
1 November 2008, Rwang Pam Stadium